Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

REKRUTACJA 2021/2022

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2021r.
 2. Termin składania podań dla:
 3. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2021r.
 4. uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa 20 czerwca 2021r.
 5. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 6. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 7. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na email: rekrutacja@tarnowskabursa.pl Prosimy o wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI! Wszystkie rubryki muszą zostać uzupełnione!!! Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w kwestionariuszach podawać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego obojga Rodziców i Wychowanka (adres e-mail z uwagi na zawieranie umowy drogą elektroniczną musi być różny dla każdego z rodziców. To samo dotyczy numeru telefonu). Kwestionariusze A (obecni wychowankowie) i B (nowi wychowankowie) można pobrać ze strony internetowej Bursy tarnowskabursa.pl
 8. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
 9. O przyjęciu kandydata do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 10. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 11. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 12. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2021r.
 13. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2021r.
 14. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 15. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:
OBECNI WYCHOWANKOWIE NOWI WYCHOWANKOWIE
–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2021r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów) 

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 19 czerwca 2021r.

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2021 r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów) 

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 06sierpnia 2021r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 1. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 2. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl

WARUNKI POBYTU W BURSIE

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2021/2022 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 0,5 zł za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 215 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 13 zł (tylko w dni nauki szkolnej, odpisy powyżej 5 dni nieobecności – zgłoszenie przesłane wyłącznie drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 50 zł
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie tarnowskabursa.pl

W przypadku wprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

 • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
 • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

kwestionariusz A – dla obecnych wychowanków Bursy

kwestionariusz B – dla osób starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie

REGULAMIN TARNOWSKIEJ BURSY SZKOLNEJ 2021/2022

Regulamin_TBS _2021_2022