Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

REKRUTACJA 2018/2019

REKRUTACJA 2018/2019    

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji uczniów do placówki na rok szkolny 2018/2019:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 23 kwietnia 2018 r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 30 maja 2018 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz upływa 22 czerwca 2018 r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz w sekretariacie Bursy.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego wraz ze zdjęciem w sekretariacie Bursy w dniach od poniedziałku do czwartku
  w godzinach od 8.00-18.00, w piątek w godzinach od 8.00-15.00 lub przesłanie podania drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl
 3. Kwestionariusze o przyjęcie do Tarnowskiej Bursy Szkolnej przyjmowane będą w podanych wyżej terminach oraz godzinach naboru.
 4. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej Bursy www.tarnowskabursa.pl lub osobiście w sekretariacie Bursy.
 5. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobiście, gdyż będzie przeprowadzona z nimi krótka rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli kandydat nie będzie mógł złożyć kwestionariusza osobiście zostanie zaproszony na rozmowę w późniejszym terminie.
 6. O przyjęciu do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzyga Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 7. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 8 czerwca 2018 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 10 lipca 2018 r.

 1. O przyjęciu do Bursy pierwszeństwo przysługuje:

– uczniom, których miejsce zamieszkania jest położone w odległości uniemożliwiającej lub utrudniającej codzienny dojazd do szkoły, do której uczęszczają,

– wychowankom uczęszczającym do szkół znajdujących się w najbliższej odległości od Bursy.

 1. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia telefonicznie o przyjęciu kandydata do bursy. Natomiast o odmowie przyjęcia do placówki kandydaci powiadamiani zostaną drogą e-mailową w terminie do 3 dni od zakończenia rozpatrzenia podań.
 2. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny.
 3. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także
  w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o terminie kolejnego naboru informacja zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej www.tarnowskabursa.pl

Kwestionariusz-2018-2019