Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19 na terenie Tarnowskiej Bursy Szkolnej

Niezbędne informacje dla wychowanków:

  1. Do Bursy będą wpuszczani wyłącznie wychowankowie, którzy nie wykazują objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Po wejściu do budynku Bursy każdemu wychowankowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. 
  2. Do Bursy może wejść z wychowankiem tylko jeden Rodzic, który nie wykazuje objawów chorobowych wskazujących na infekcję. Rodzić może wejść tylko na krótką chwilę (pomoc w wniesieniu bagażu), prosimy o szybkie opuszczanie bursy. Do Bursy nie mogą wchodzić żadne postronne osoby. Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do tego nakazu. Po wejściu do budynku Bursy każdemu Rodzicowi mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.
  3. Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas rodzice/opiekunowie prawni wychowanka nie posyłają go do Bursy i są zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  4. Po każdorazowym wejściu do budynku Bursy należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę w przestrzeni ogólnodostępnej (nie dotyczy apartamentów w których będą mieszkać wychowankowie).
  5. Na terenie Bursy należy zachować bezpieczny odstęp od innych osób: koleżanek, kolegów, wychowawców i innych pracowników Bursy.