Główna siedziba Bursy

ul. Legionów 4 w Tarnowie

Dodatkowa lokalizacja Bursy

ul. Nowy Świat 8 w Tarnowie

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Bursy na rok szkolny 2022/2023:

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Bursy na rok szkolny 2022/2023:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2022/2023 rozpoczyna się 25 kwietnia 2022r.
 2. Termin składania podań dla uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2022r.
 3. Termin składania podań dla uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa 20 lipca 2022r.
 4. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 5. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 6. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy online dostępnych w zakładce rekrutacja 2022/2023 na stronie tarnowskabursa.pl  
 7. Bursa po zweryfikowaniu przesłanego kwestionariusza nadaje unikatowy numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na wskazany w kwestionariuszu adres e-mail wychowanka. W przypadku konieczności uzupełnienia kwestionariusza, informacja o tym zostanie przesłana również drogą elektroniczną na wskazane w kwestionariuszu adresy e-mail rodziców/opiekunów.
 8. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie przejdą dwa etapy rekrutacji.
 • Pierwszy etap to złożenie kwestionariusza osobowego B w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2022r.
 • Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w terminie od dnia złożenia kwestionariusza do 22 lipca 2022r.

Podania kandydatów, którzy spóźnią się na umówione spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

9. O przyjęciu wychowanków do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.

10. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

 • uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 24 czerwca 2022r.
 • uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy do 26 lipca 2022r.

13. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.

14. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

Obecni wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 30 czerwca 2022r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów). 
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 30 czerwca 2022r.

Nowi wychowankowie

 • podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 04 sierpnia 2022r. – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów). 
 • dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 04 sierpnia 2022r. – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Rozpocznij rekrutację

Wypełnij odpowiedni formularz rekrutacyjny

Obecni wychowankowie

Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.

Nowi wychowankowie

Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

15. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 2 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

16. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.

17. Komisja Kwalifikacyjna zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej dla uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie spośród osób, które złożyły kwestionariusz B do 20 lipca 2022r., jak i po tym dniu.

Warunki pobytu w Bursie

Wysokość opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2022/2023 może ulec ewentualnej zmianie z tytułu zwiększonych kosztów działalności placówki m.in. media, koszty surowców.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 240 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 13 zł (w dniach nauki szkolnej)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 50 zł

W przypadku ograniczenia działalności Bursy z uwagi na pandemię Covid-19

W sytuacji wprowadzenia w roku szkolnym 2022/2023 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

  • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
  • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

Regulamin Tarnowskiej Bursy Szkolnej