REKRUTACJA 2020/2021

INFORMACJE O REKRUTACJI

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Bursy na rok szkolny 2020/2021:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 30 kwietnia 2020r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2020r.

– uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa do 10 lipca 2020r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 3. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl Prosimy o wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI !
 4. Kwestionariusze A (obecni wychowankowie) i B (nowi wychowankowie) można pobrać ze strony internetowej Bursy tarnowskabursa.pl
 5. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2020/2021, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
 6. O przyjęciu kandydata do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 7. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 8. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 03 czerwca 2020r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 15 lipca 2020r.

 1. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 2. Miejsce w Tarnowskiej Bursy Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

 

OBECNI WYCHOWANKOWIE NOWI WYCHOWANKOWIE
–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 24 czerwca 2020r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 24 czerwca 2020r.

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 21 sierpnia 2020r. – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia  21 sierpnia 2020r. – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 

 1. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 2. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl
 4. Informacja o dniach otwartych Bursie zostanie opublikowana niezwłocznie, gdy tylko sytuacja epidemiologiczna w Polsce na to pozwoli.

 

WARUNKI POBYTU W BURSIE:

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2020/2021 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 50 groszy za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 200 zł
 • dzienna stawka żywieniowa w dni nauki szkolnej: 13 zł
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 50 zł
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie tarnowskabursa.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

kwestionariusz A – dla obecnych wychowanków

kwestionariusz B – dla osób starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie

rekrutacja