Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA 2017/2018    

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji uczniów do placówki na rok szkolny 2017/2018:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 9 maja 2017 r.
 2. Termin składania podań dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 2 czerwca 2017 r.

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz upływa 21 czerwca 2017 r.

 1. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz w sekretariacie Bursy.
 2. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego wraz ze zdjęciem w sekretariacie Bursy w dniach od poniedziałku do czwartku
  w godzinach od 8.00-18.00, w piątek w godzinach od 8.00-15.00 lub przesłanie podania drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl
 3. Kwestionariusze o przyjęcie do Tarnowskiej Bursy Szkolnej przyjmowane będą w podanych wyżej terminach oraz godzinach naboru.
 4. Kwestionariusze można pobrać ze strony internetowej Bursy www.tarnowskabursa.pl lub osobiście w sekretariacie Bursy.
 5. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie przejdą dwa etapy rekrutacji.

– Pierwszy etap to złożenie kwestionariusza osobowego w sekretariacie Bursy lub przesłanie drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca 2017 r.

– Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem w terminie od dnia złożenia kwestionariusza do 26 czerwca 2017 r.  najpóźniej.

Podania kandydatów, którzy spóźnią się na umówione spotkanie więcej aniżeli 15 minut, lub nie powiadomią o przełożeniu spotkania na inny dzień lub godzinę zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 1. O przyjęciu do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzyga Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 2. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:

– uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 8 czerwca 2017 r. (Uczniowie proszeni są o dostarczenie oryginałów umów do 14 czerwca 2017)

– uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 8 lipca 2017 r.

 1. O przyjęciu do Bursy pierwszeństwo przysługuje:

– uczniom, których miejsce zamieszkania jest położone w odległości uniemożliwiającej lub utrudniającej codzienny dojazd do szkoły, do której uczęszczają,

– wychowankom uczęszczającym do szkół znajdujących się w najbliższej odległości od Bursy.

 1. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia telefonicznie o przyjęciu kandydata do bursy. Natomiast o odmowie przyjęcia do placówki kandydaci powiadamiani zostaną drogą e-mailową w terminie do 3 dni od zakończenia rozpatrzenia podań.
 2. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny.
 3. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 4. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także
  w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 5. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, o terminie kolejnego naboru informacja zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej www.tarnowskabursa.pl