INFORMACJA O ZASADACH I WARUNKACH KWATEROWANIA W TARNOWSKIEJ BURSIE SZKOLNEJ

Choć wakacje trwają w najlepsze, już teraz informujemy naszych Wychowanków i Ich Rodziców o rozpoczęciu roku szkolnego 2015/2016. Bursę otwieramy 31 sierpnia br. (poniedziałek) od godziny 14.00. Na młodzież czekają wychowawcy, którzy będą koordynowali kwaterowanie.

Młodzież proszona jest o:
– zabranie ze sobą własnego kompletu pościeli,

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:
– uregulowania do 5 września br. opłat za wychowanka/podopiecznego za miesiąc wrzesień w łącznej kwocie 380 zł
wpłacenia przez nowo przyjętych wychowanków do 5 września br. kaucji zwrotnej w wysokości 50 zł (zwracana na końcu roku szkolnego)

Osoba prowadząca Tarnowską Bursę Szkolną ustaliła na niezmienionym poziomie opłaty na rok szkolny 2015/2016:
– zakwaterowanie w wysokości 160 zł./m-c ,
– całodzienne wyżywienie w wysokości 10 zł./dzień.
Opłaty należy wnosić najpóźniej w terminie do dnia 5 – tego każdego miesiąca z góry za dany miesiąc na konto Bursy. We wrześniu br. łączna opłata za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie wyniesie 380 zł, w tym 220 zł za wyżywienie (22 dni szkolne). Wysokość opłat za żywienie jest kwotą ruchomą i jest zależna od liczby dni nauki szkolnej w danym miesiącu kalendarzowym i liczby dni pobytu wychowanka w Bursie.