Działalność Bursy w okresie nauczania zdalnego w szkołach!

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszonym 14 grudnia 2021r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, iż Tarnowska Bursa Szkolna będzie funkcjonowała bez ograniczeń przez okres obowiązującego w szkołach ponadpodstawowych zdalnego nauczania tj. od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 5 stycznia 2022r.

Wobec powyższego prosimy o niezwłoczne przekazanie na adres e-mail: sekretariat@tarnowskabursa.pl informacji którzy z wychowanków będą przebywać w Bursie w dniach:

– od 19 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2021r.

– od 2 stycznia 2022r. do 5 stycznia 2022r.

Jednocześnie informujemy, iż wyjazd wychowanków, którzy będą przebywać w Bursie podczas nauczania zdalnego w szkołach nastąpi 5 stycznia 2022r. (wyjazd do godz. 17.00). Z kolei powrót wychowanków będzie 9 stycznia 2022r. od godz. 17.00.

Ponadto informujemy, iż za okres nauczania zdalnego w szkołach ponadpodstawowych tj.:

– od 19 grudnia 2021r. do 22 grudnia 2021r.

– od 2 stycznia 2022r. do 5 stycznia 2022r.

w przypadku nieobecności wychowanka w Bursie dokonany zostanie dodatkowy odpis za wyżywienie.

W miesiącu styczeń 2022r. opłata za wyżywienie będzie obejmować 6 dni szkolnych (10-14 stycznia 2022r. i 31 stycznia 2022r.) i będzie pomniejszona o dodatkowy odpis za wyżywienie w dniach 20-22 grudnia 2021r. (w przypadku nieprzebywania wychowanka w Bursie).

Natomiast czesne za pobyt w Bursie za miesiąc styczeń 2022r. pozostaje bez zmian w przypadku powrotu uczniów do szkół 10 stycznia 2022r.

Mając na uwadze powyższe informujemy iż, opłata za miesiąc styczeń 2022r. wyniesie łącznie 318 zł (czesne 240 zł + wyżywienie 78 zł) pomniejszona o dodatkowy odpis za wyżywienie w dniach 20-22 grudnia 2021r. w kwocie 13 zł za każdy dzień (w przypadku nieprzebywania wychowanka w Bursie).

Tarnowska Bursa Szkolna

 

WYNIKI REKRUTACJI DLA OBECNYCH WYCHOWANKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista obecnych wychowanków przyjętych na nowy rok szkolny 2021/2022

Numer identyfikacyjny
1/A
2/A
3/A
4/A
5/A
6/A
7/A
8/A
9/A
10/A
11/A
12/A
13/A
14/A
15/A
16/A
17/A
18/A
19/A
20/A
21/A
22/A
23/A
24/A
25/A
26/A
27/A
28/A
29/A
30/A
31/A
32/A
33/A
34/A
35/A
36/A
37/A
38/A
39/A
40/A
41/A
42/A
43/A
44/A
45/A
46/A
47/A
48/A
49/A
50/A
51/A
52/A
53/A
54/A
55/A
56/A
57/A
58/A
59/A
60/A
61/A
62/A
63/A
64/A
65/A
66/A
67/A
68/A
69/A
70/A
71/A
72/A
73/A
74/A
75/A
76/A

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI WYCHOWANKA ORAZ PŁATNOŚCI – CZERWIEC 2021

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszonym przez Rząd RP luzowaniem obostrzeń pandemicznych i wznowieniem nauki w szkołach od dnia 31 maja br. w formie stacjonarnej, prosimy o przesyłanie informacji tylko o ewentualnych nieobecnościach dziecka w Bursie w miesiącu czerwcu br.

Bursa będzie nadal działała w pełnym reżimie sanitarnym. Pełną informację o zasadach znajdziecie Państwo na naszej stronie http://tarnowskabursa.pl/procedura-covid-19/

Jednocześnie informujemy, iż płatności za miesiąc czerwiec br. pobierane będą w wysokości 215 zł – czesne oraz 221 zł – żywienie.

Tarnowska Bursa Szkolna

REKRUTACJA 2021/2022

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2021r.
 2. Termin składania podań dla:
 3. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2021r.
 4. uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa 20 czerwca 2021r.
 5. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 6. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 7. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na email: rekrutacja@tarnowskabursa.pl Prosimy o wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI! Wszystkie rubryki muszą zostać uzupełnione!!! Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w kwestionariuszach podawać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego obojga Rodziców i Wychowanka (adres e-mail z uwagi na zawieranie umowy drogą elektroniczną musi być różny dla każdego z rodziców. To samo dotyczy numeru telefonu). Kwestionariusze A (obecni wychowankowie) i B (nowi wychowankowie) można pobrać ze strony internetowej Bursy tarnowskabursa.pl
 8. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
 9. O przyjęciu kandydata do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 10. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 11. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 12. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2021r.
 13. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2021r.
 14. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 15. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

OBECNI WYCHOWANKOWIE

NOWI WYCHOWANKOWIE

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2021r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 19 czerwca 2021r.

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2021 r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 06 sierpnia 2021r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 1. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 2. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl

WARUNKI POBYTU W BURSIE

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2021/2022 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 0,5 zł za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 215 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 13 zł (tylko w dni nauki szkolnej, odpisy powyżej 5 dni nieobecności – zgłoszenie przesłane wyłącznie drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 50 zł
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie tarnowskabursa.pl

W przypadku wprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

 • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
 • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

kwestionariusz A – dla obecnych wychowanków Bursy

kwestionariusz B – dla osób starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie

REGULAMIN TARNOWSKIEJ BURSY SZKOLNEJ 2021/2022

Regulamin_TBS _2021_2022

MIESZKANIE PODCZAS MATUR PRÓBNYCH/ZGŁASZANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKA

Szanowni Państwo,

Maturzyści chcąc przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej podczas MATUR PRÓBNYCH  zobowiązani są do przesłania informacji o obecności – niezwłocznie do czwartku tj. 14.01.2021 r. Prosimy również o przesyłanie informacji o obecności wychowanków w bursie w  miesiącu styczniu  wyłącznie tych wychowanków, którzy będą przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej w celu odbywania zajęć praktycznych lub edukacji zdalnej. Brak informacji od Państwa oznacza dalszą kontynuację nauki zdalnej wychowanka z domu.

Serdecznie pozdrawiamy

Tarnowska Bursa Szkolna

AWANS ZAWOWODY


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż 22.12.2020 r. odbył się awans zawodowy Pani Moniki i Pani Katarzyny.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy!

Tarnowska Bursa Szkolna

Opłata za miesiąc grudzień

Szanowni Państwo,

Prosimy nie dokonywać płatności za miesiąc grudzień 2020, ponieważ zwolnieni są Państwo z opłat za czesne i wyżywienie jeśli syn/córka w tym czasie nie będzie korzystać z nauki zdalnej w Bursie.

Tarnowska Bursa Szkolna

 

KOMUNIKAT – PŁATNOŚCI ZA LISTOPAD 2020R.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż od 1 listopada br. wychowankowie którzy nie będą przebywać w Bursie są całkowicie zwolnieni z opłat za czesne i wyżywienie. Wobec powyższego prosimy rodziców tych wychowanków o niedokonywanie płatności za listopad br.

Z kolei od wychowanków planujących przebywać w Bursie na nauczaniu zdalnym lub w celu odbywania zajęć praktycznych pobierane będą płatności wyłączenie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywali oni w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Płatności za listopad br. prosimy więc dokonywać na koniec miesiąca, po zweryfikowaniu jej wysokości z pracownikami Bursy.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

Tarnowska Bursa Szkolna

KOMUNIKAT – DZIAŁALNOŚĆ BURSY!!!

Szanowni Państwo,

Pomimo wprowadzenia obostrzeń w działalności szkół ponadpodstawowych, które w strefach czerwonych przeszły na tryb zdalny lub w strefach żółtych na tryb hybrydowy działalność naszej Bursy będzie w dalszym ciągu organizowana na dotychczasowych zasadach.

Wynika to z faktu, iż Bursy nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec powyższego w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej nasi wychowankowie, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą przebywać w Bursie, kontynuując na miejscu kształcenie w formie zdalnej. W tym czasie wychowankom zapewnione będą, podobnie jak obecnie opieka ze strony nauczycieli i całodzienne wyżywienie.  W tym miejscu  należy zaznaczyć, iż na terenie Bursy w dalszym ciągu będą obowiązywać procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19.

Prosimy więc rodziców o przesłanie wiadomości na adres e-mail sekretariat@tarnowskabursa.pl z informacją, czy dziecko będzie korzystało z zakwaterowania w Bursie w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej, a także podanie planowanego okresu pobytu ich dziecka.

Jednocześnie informujemy, że wychowankowie, którzy nie zdecydują się w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej na kształcenie w Bursie w trybie zdalnym, lecz pozostaną w domach, w których będą przez ten czas kontynuować naukę w tej formie będą mieli dokonany odpis za żywienie za każdy dzień nieobecności.

Ponadto decyzją dyrektora Bursy począwszy od 1 listopada br. w sytuacji dalszego objęcia miasta Tarnów strefą czerwoną od wychowanków nie przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu czesnego i wyżywienia. Z kolei od wychowanków przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym będą pobierane opłaty za czesne wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywał w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Identyczne zasady rozliczeń w Bursie będą obowiązywać w sytuacji działalności szkół ponadpodstawowych w trybie hybrydowym.

Zapraszamy naszych wychowanków do Bursy zgodnie z obowiązującym grafikiem, od godz. 18.00 w niedzielę.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

 

Tarnowska Bursa Szkolna