MIESZKANIE PODCZAS MATUR

Szanowni Państwo,
Maturzyści chcąc przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej podczas MATUR zobowiązani są do przesłania informacji o obecności – niezwłocznie do wtorku tj. 27.04.2021 r.
Z wyrazami szacunku,
Tarnowska Bursa Szkolna

REKRUTACJA 2021/2022

Ustala się następujące terminy oraz zasady rekrutacji wychowanków do Tarnowskiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

 1. Rekrutacja młodzieży na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 26 kwietnia 2021r.
 2. Termin składania podań dla:
 3. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie upływa 31 maja 2021r.
 4. uczniów starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie upływa 20 czerwca 2021r.
 5. Młodzież aktualnie przebywająca w Bursie składa kwestionariusz osobowy z symbolem A.
 6. Osoby starające się pierwszy raz o miejsce w Bursie proszone są o złożenie kwestionariusza osobowego z symbolem B.
 7. Kwestionariusze A i B przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną na email: rekrutacja@tarnowskabursa.pl Prosimy o wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI! Wszystkie rubryki muszą zostać uzupełnione!!! Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w kwestionariuszach podawać adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego obojga Rodziców i Wychowanka (adres e-mail z uwagi na zawieranie umowy drogą elektroniczną musi być różny dla każdego z rodziców. To samo dotyczy numeru telefonu). Kwestionariusze A (obecni wychowankowie) i B (nowi wychowankowie) można pobrać ze strony internetowej Bursy tarnowskabursa.pl
 8. Wszyscy kandydaci starający się o miejsce w Bursie na rok szkolny 2021/2022, po złożeniu kwestionariusza osobowego A lub B otrzymają unikatowy, własny numer identyfikacyjny, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na zwrotny adres e-mail.
 9. O przyjęciu kandydata do Tarnowskiej Bursy Szkolnej rozstrzygać będzie Komisja Kwalifikacyjna, której przewodniczy Dyrektor Bursy.
 10. Bursa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w razie potrzeby z osobami starającymi się pierwszy raz o miejsce w Bursie i ich rodzicami rozmowy w trybie online.
 11. Podania o przyjęcie do Bursy zostaną rozpatrzone przez Komisję Kwalifikacyjną dla:
 12. uczniów aktualnie zakwaterowanych w Bursie do 07 czerwca 2021r.
 13. uczniów starających się o miejsce w Bursie pierwszy raz 25 czerwca 2021r.
 14. Komisja Kwalifikacyjna powiadamia kandydatów o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do Bursy w terminie do 4 dni roboczych od zakończenia rozpatrzenia podań, ogłaszając wynik rekrutacji na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl z wykorzystaniem unikatowych numerów identyfikacyjnych.
 15. Miejsce w Tarnowskiej Bursie Szkolnej przyznaje się na jeden rok szkolny, a kandydaci przyjęci do Bursy zobowiązani są do:

OBECNI WYCHOWANKOWIE

NOWI WYCHOWANKOWIE

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy do dnia 19 czerwca 2021r. (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 19 czerwca 2021r.

–       podpisania umowy elektronicznie za pośrednictwem dedykowanej platformy nastąpi do dnia 06 sierpnia 2021 r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych (podpisanie dokumentu elektronicznie nie wiąże się z żadnymi kosztami, dedykowana platforma dostarcza e-podpis, który jest zgodny z prawem i pozwala na skuteczne podpisywanie dokumentów, czy zawieranie umów)

–       dokonania bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 50 zł do dnia 06 sierpnia 2021r.  – termin może ulec zmianie w przypadku przesunięcia naboru do klas I szkół ponadpodstawowych

Niepodpisanie umowy w wyżej wymienionych terminach jest równoznaczne ze skreśleniem z listy osób przyjętych.

 1. Wychowanek, który nie został przyjęty do Bursy może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 2. W przypadku wolnych miejsc w placówce wychowanek może być przyjęty do Bursy także w ciągu roku szkolnego, po pozytywnej opinii Dyrektora Bursy.
 3. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, informacja o terminie kolejnego naboru zostanie opublikowana na stronie Tarnowskiej Bursy Szkolnej tarnowskabursa.pl

WARUNKI POBYTU W BURSIE

Poziom opłat w Bursie w nowym roku szkolnym 2021/2022 będzie zbliżony do tegorocznych. Ewentualny wzrost opłaty (jeżeli nastąpi w wyniku wzrostu kosztów) może wynieść maksymalnie do 0,5 zł za osobodzień.

Obecne warunki przedstawiają się następująco:

 • czesne za miesiąc: 215 zł  (stała kwota bez względu na nieobecności w Bursie)
 • stawka żywieniowa dzienna: 13 zł (tylko w dni nauki szkolnej, odpisy powyżej 5 dni nieobecności – zgłoszenie przesłane wyłącznie drogą elektroniczną)
 • bezzwrotna opłata wpisowa: 50 zł
 • pozostałe informacje będą sukcesywnie udostępniane na stronie tarnowskabursa.pl

W przypadku wprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w tym Bursy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych nastąpi zwolnienie z opłat za:

 • zakwaterowanie za dany miesiąc kalendarzowy – jeżeli czasowe ograniczenie funkcjonowania Bursy dotyczy całego, pełnego miesiąca kalendarzowego,
 • całodzienne wyżywienie – za cały okres czasowego ograniczenia funkcjonowania Bursy.

DOKUMENTY DO POBRANIA

kwestionariusz A – dla obecnych wychowanków Bursy

kwestionariusz B – dla osób starających się pierwszy raz o miejsce w Bursie

REGULAMIN TARNOWSKIEJ BURSY SZKOLNEJ 2021/2022

Regulamin_TBS _2021_2022

MIESZKANIE PODCZAS MATUR PRÓBNYCH/ZGŁASZANIE OBECNOŚCI WYCHOWANKA

Szanowni Państwo,

Maturzyści chcąc przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej podczas MATUR PRÓBNYCH  zobowiązani są do przesłania informacji o obecności – niezwłocznie do czwartku tj. 14.01.2021 r. Prosimy również o przesyłanie informacji o obecności wychowanków w bursie w  miesiącu styczniu  wyłącznie tych wychowanków, którzy będą przebywać w Tarnowskiej Bursie Szkolnej w celu odbywania zajęć praktycznych lub edukacji zdalnej. Brak informacji od Państwa oznacza dalszą kontynuację nauki zdalnej wychowanka z domu.

Serdecznie pozdrawiamy

Tarnowska Bursa Szkolna

AWANS ZAWOWODY


Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż 22.12.2020 r. odbył się awans zawodowy Pani Moniki i Pani Katarzyny.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy!

Tarnowska Bursa Szkolna

Opłata za miesiąc grudzień

Szanowni Państwo,

Prosimy nie dokonywać płatności za miesiąc grudzień 2020, ponieważ zwolnieni są Państwo z opłat za czesne i wyżywienie jeśli syn/córka w tym czasie nie będzie korzystać z nauki zdalnej w Bursie.

Tarnowska Bursa Szkolna

 

KOMUNIKAT – PŁATNOŚCI ZA LISTOPAD 2020R.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż od 1 listopada br. wychowankowie którzy nie będą przebywać w Bursie są całkowicie zwolnieni z opłat za czesne i wyżywienie. Wobec powyższego prosimy rodziców tych wychowanków o niedokonywanie płatności za listopad br.

Z kolei od wychowanków planujących przebywać w Bursie na nauczaniu zdalnym lub w celu odbywania zajęć praktycznych pobierane będą płatności wyłączenie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywali oni w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Płatności za listopad br. prosimy więc dokonywać na koniec miesiąca, po zweryfikowaniu jej wysokości z pracownikami Bursy.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

Tarnowska Bursa Szkolna

Komunikat !

Szanowni Państwo,

Prosimy o informację od wychowanków, którzy uczestniczą w zajęciach praktycznych na temat planowanej organizacji tych zajęć. Informację prosimy przesłać do piątku (30.10.2020) na adres email: sekretariat@tarnowskabursa.pl
Informujemy, iż na terenie bursy mogą przebywać jedynie wychowankowie uczęszczający na zajęcia praktyczne i pełniący edukację zdalną.
Aktualne zasady i ograniczenia dotyczące przemieszczania się według wytycznych RP:

Dzieci i młodzież do 16. roku życia

W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.
Zasada ta nie obowiązuje:

kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu,
w weekendy.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

Tarnowska Bursa Szkolna

KOMUNIKAT – ODBIÓR KSIĄŻEK

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż niezbędne rzeczy do nauki zdalnej wychowankowie mogą zabrać do domu od jutra tj.(20.10.2020r do 23.10.2020r )w godzinach od 9:00-14:00.

Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Serdeczne pozdrowienia,

Tarnowska Bursa Szkolna 

KOMUNIKAT – DZIAŁALNOŚĆ BURSY!!!

Szanowni Państwo,

Pomimo wprowadzenia obostrzeń w działalności szkół ponadpodstawowych, które w strefach czerwonych przeszły na tryb zdalny lub w strefach żółtych na tryb hybrydowy działalność naszej Bursy będzie w dalszym ciągu organizowana na dotychczasowych zasadach.

Wynika to z faktu, iż Bursy nie zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wobec powyższego w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej nasi wychowankowie, będący uczniami szkół ponadpodstawowych mogą przebywać w Bursie, kontynuując na miejscu kształcenie w formie zdalnej. W tym czasie wychowankom zapewnione będą, podobnie jak obecnie opieka ze strony nauczycieli i całodzienne wyżywienie.  W tym miejscu  należy zaznaczyć, iż na terenie Bursy w dalszym ciągu będą obowiązywać procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19.

Prosimy więc rodziców o przesłanie wiadomości na adres e-mail sekretariat@tarnowskabursa.pl z informacją, czy dziecko będzie korzystało z zakwaterowania w Bursie w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej, a także podanie planowanego okresu pobytu ich dziecka.

Jednocześnie informujemy, że wychowankowie, którzy nie zdecydują się w okresie zaliczenia miasta Tarnów do strefy czerwonej na kształcenie w Bursie w trybie zdalnym, lecz pozostaną w domach, w których będą przez ten czas kontynuować naukę w tej formie będą mieli dokonany odpis za żywienie za każdy dzień nieobecności.

Ponadto decyzją dyrektora Bursy począwszy od 1 listopada br. w sytuacji dalszego objęcia miasta Tarnów strefą czerwoną od wychowanków nie przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym nie będą pobierane żadne opłaty z tytułu czesnego i wyżywienia. Z kolei od wychowanków przebywających w Bursie na nauczaniu zdalnym będą pobierane opłaty za czesne wyłącznie w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim przebywał w danym miesiącu w Bursie (przykładowo wychowanek, który przebywał w Bursie połowę miesiąca zapłaci czesne w wysokości 107,50 złotych + stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu). Identyczne zasady rozliczeń w Bursie będą obowiązywać w sytuacji działalności szkół ponadpodstawowych w trybie hybrydowym.

Zapraszamy naszych wychowanków do Bursy zgodnie z obowiązującym grafikiem, od godz. 18.00 w niedzielę.

Prosimy również Państwa o dalsze śledzenie na bieżąco komunikatów pojawiających się na naszej stronie, odnośnie działalności Bursy, które będą aktualizowane w zależności od dalszych decyzji Rządu RP.

 

Tarnowska Bursa Szkolna